ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์และระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ตลอดจนจริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ฯลฯ