ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเงินส่วนบุคคล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเงินส่วนบุคคล" ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ หมวดวิชาพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการเงินส่วนบุคคล งบประมาณ การออมเงิน การลงทุนแบบต่างๆ การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยานพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อความพอเพียง ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย 
    ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และการใช้ความรู้ ความรอบคอบ มีคุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ