ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สุพรรณ ทองคล้อย

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา