ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อครูหรือบุคลาการที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ และผู่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ในการจัดการห้องสมุดโรงเรียนที่เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-07-14 00:03
2020-10-10 01:30