ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในการเรียนการสอนของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชน ที่จะช่วยส่งเสริมให้สาารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน โดยมีครูบรรณารักษ์เป็นผู้บริการการจัดการห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่สวยงาม สะอาด วัสดุครุภันณฑ์เหมาะสมกับการใช้สอย