ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการทรัพยากรห้องสมุด

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็ฯอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ และผู้ที่เกีายวข้องสำหรับใช้ในการจัดการห้องสมุดโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-05 01:21