ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีควอนตัม

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

การจัดทำหนังเทคโนโลยีควอนตัมนี้ มุ่งหวงัให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการในการสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงทุกบทบาทและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ในมิติต่าง ๆ ของการดำรงค์ชีวิต

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-12-24 00:05
2020-12-15 00:47
2020-12-15 00:47