ข้อมูล eBook

ชื่อ: การศึกษาพระคัมภีร์ อำนาจของพระคำ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

คู่มือเล่มนี้ใช้สำหรับการสอนวิชาศาสนา 115 คู่มือนักเรียนสำหรับหลักสูตรนี้คืองานมาตรฐานของศาสตร์สนาจักร จุดประสงค์หลักของหลังสูตรคือ เพื่อสอนนักเรียนให้เรู้วิธีอ่านและเข้าใจในคัมภีร์ โดยหวังว่าจะกระตุ้นนักเรียนให้ศึกษาพระคัมภีร์และรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้ประยุกต์ใช้ความจริงที่อยู่ในนั้นได้มากขึ้น