ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

ตามที่มีการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19 ในทั่วทุกภูมิภาคของโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รับได้ประกาศว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ