ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิถีชีวีตกับโรคกระดูกและข้อ

หมวดหลัก: สาธารณสุข

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ เป็นการทบทวนองค์ความรู้เรื่องโรคทางกระดูกและข้อที่พบบ่อยในสังคมไทย โดยประยุกต์ใช้หลักวิถีชีวิตประชากร เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลวิชาการแพทย์แต่อดีตจนปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานชีวิตแต่ละด้านกับโรคนั้น ๆ ทั้งในด้านผลของวิถีชีวิตต่อการเกิดโรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคต่อวิถีชีวิตแต่ละด้าน