ข้อมูล eBook

ชื่อ: องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 20

เนื้อหา

คู่มือ "องค์กรสร้างสุขทางการเงิน" จัดทำขึ้นเพื่อสร้างสวามสุขทางการเงินให้แก่วัยทำงาน ให้สามารถวางแผนการใช้เงิน การจดทะเบียนรายได้ ค่าใช้จ่าย การวางแผนการใช้เงิน และการบริหารจัดการหนี้สิน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวินัยการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี และเมื่อมีความสุขทางการเงินแล้ว ก็พร้อมที่จะทำงานหารายได้อย่างเต็มความสามมารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข