ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 40 ภิกษุณีพระอรหันต์

ผู้แต่ง: ปัญญา ใช้บางยาง

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

40 ภิกษูณีพระอรหันต์ ในสมัยพุทธกาล คำชี้แจงบางประเด็น "ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินับถึงภิกษุณี" ได้แสดงพุทธประวัติภิกษุณี แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ ภิกษุณีผู้เป็นเอตทัคคะจำนวน 13 รูป และภิกษุณีที่ไม่เป็นเอตทัคคะจำนวน 27 รูป รวมได้ภิกษุณี 40 รูป